Alleviivaukset lisätty

 

Kirjallinen kysymys 

  

 

KK 1086/2005 vp - Markus Mustajärvi /vas

KIRJALLINEN KYSYMYS 1086/2005 vp
Junayhteyden Rovaniemi-Kemijärvi kannattavuus

Eduskunnan puhemiehelle


Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen vastasi 22.12.2005 kirjalliseen kysymykseen (
KK 982/2005 vp ), joka koski makuuvaunu- ja autojunaliikenteen turvaamista Kemijärvellä ja jonka me, Lapin kansanedustajat, teimme. Vastauksessaan ministeri Huovinen toteaa mm. seuraavaa: "Itä-Lapin kehittämistä pohtineissa työryhmissä on pidetty tärkeänä, että makuuvaunuyhteys ja autonkuljetukset jatkuisivat Rovaniemi-Kemijärvi-radalla. Liiketaloudellisesti kannattamattomana yhteys liittyy VR Osakeyhtiön ja liikenne- ja viestintäministeriön väliseen ostoliikennesopimusneuvotteluun. Neuvottelut tulevista henkilöliikenneostoista ovat vielä kesken, eikä päätöksiä asiasta ole tehty".

Raideliikennettä edistävä Raideryhmä on toimittanut julkisuuteen 16.1.2006 kannanoton otsikolla "Kemijärven yöjunat eivät ole ostoliikennettä". Siinä todetaan mm. seuraavaa: "VR-Yhtymän toimitusjohtaja Tapio Simos kertoo Helsingin Sanomissa 13.1., että Rovaniemen ja Kemijärven välinen liikenne on ollut valtion tukemaa ja liiketaloudellisesti kannattamatonta. Siksi liikenteen jatkamisesta tulisi tehdä poliittinen päätös.

Liikenneministeriöstä saatujen asiakirjojen perusteella kysymys on paremminkin siitä, tuleeko valtionyhtiön noudattaa tekemiään sopimuksia ja viitsiikö valtio-omistaja tällaisia vaatimuksia valtionyhtiölle tehdä.

Ministeriön ja VR Osakeyhtiön välinen henkilöliikenteen hoitoa koskeva sopimus oikoradan käyttöönottoon asti on allekirjoitettu 22.12.2004 (VR:n puolesta sopimuksen ovat allekirjoittaneet Tapio Simos ja Antti Jaatinen). Sopimuksen liitteissä on lueteltu ostoliikenteen kohteena olevat junat. Kemijärven yöjunaparia 61/68 ei luetteloissa ole. Junat näyttävätkin olevan VR:lle voitollista liikennettä.

Ministeriö ja VR ovat myös allekirjoittaneet Lapin säännöllistä yöjunaliikennettä koskevan aiesopimuksen 28.10.2003 (VR:n puolesta sopimuksen ovat allekirjoittaneet Henri Kuitunen ja Tapio Simos). Sopimuksessa todetaan muun muassa, että Lapin yöjunaliikenne on yhteiskuntataloudellisesti ja aluetaloudellisesti merkittävää palvelua. Lisäksi osapuolet toteavat ryhtyvänsä yhdessä liikenteen jatkuvuutta turvaaviin toimiin, jos tämä liikenne on jossain vaiheessa vaarassa loppua taloudellisen kannattamattomuuden takia. Sopimuksen mukaan asia on käsitelty hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, joka on hyväksynyt aiesopimuksen mahdollistavan kannanoton.

Kemijärven yöjunat ovat ostoliikennesopimuksen perusteella nykyisellään VR:lle kannattavaa liiketoimintaa. Makuuvaunujen käyttö on teknisesti mahdollista järjestää myös ilman Kemijärven radan sähköistämistä, jos säästeliäitä halutaan olla. Mielestämme liikenneministerin tuleekin vaatia VR:ää pysymään Lapin säännöllistä yöjunaliikennettä koskevassa aiesopimuksessa: junien on jatkettava Kemijärvelle asti."

Koska ministeri Huovisen aiempi vastaus sekä toimitusjohtaja Simoksen ja Raideryhmän näkemykset rataosuuden kannattavuudesta poikkeavat olennaisesti toisistaan, on aiheellista epäillä, millä perusteilla päätös liikennöinnin lopettamisesta mainitulla rataosuudella on tehty.

Maallikkona, mutta myös junamatkustajana, ihmettelen ministerin vastauksen viimeistä kappaletta: "Rataosan Rovaniemi-Kemijärvi sähköistäminen ei ole Ratahallintokeskuksen ohjelmassa ja rataosan nykyinen liikennemäärä on pieni. Mikäli rataosan liikennemäärä kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa, on asia harkittava uudelleen." Jos henkilöliikennöinti rataosuudella lopetetaan, niin kuinka liikennemäärät voivat kasvaa, koska ainakaan lähitulevaisuudessa, ilman uusia strategisia ratkaisuja, tavaraliikennekuljetuksetkaan eivät lisäänny?

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Perustuuko liikenne- ja viestintäministeri Huovisen kirjalliseen kysymykseen (KK 982/2005 vp ) antama vastaus virheellisiin tietoihin ja

mitkä ovat ne Rovaniemi-Kemijärvi-rataosuuden kannattavuustiedot, joiden pohjalta hän on vastauksensa laatinut?

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2006

Markus Mustajärvi /vas

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Markku Mustajärven /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1086/2005 vp:

Perustuuko liikenne- ja viestintäministeri Huovisen kirjalliseen kysymykseen (KK 982/2005 vp ) antama vastaus virheellisiin tietoihin ja

mitkä ovat ne Rovaniemi-Kemijärvi-rataosuuden kannattavuustiedot, joiden pohjalta hän on vastauksensa laatinut?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

VR Osakeyhtiö liikennöi Helsingistä Rovaniemelle kahdella junaparilla, joista toinen (61/68) on liikennöinyt Kemijärvelle asti. Tämä junapari on hyvien aikataulujensa vuoksi ollut kannattavuudeltaan parempi kuin junapari (69/60), joka ei jatka Kemijärvelle. Tämä yöpikajunapari 61/68 ei ole eikä ole ollut ministeriön ostamaa kannattamatonta liikennettä. Tiedotusvälineissä on siten ollut virheellistä tietoa kyseisen liikenteen luonteesta.

Vaikka kyseinen liikenne nyt on kannattavaa, on huomattava, että tilanne muuttuu, kun käyttöön otetaan uudet 20 makuuvaunua. Liiketaloudellisesti ja matkustajapalvelullisten seikkojen vuoksi uusi kalusto on järkevää sijoittaa juuri tälle, Kemijärveen ulottuvalle junaparille 61/68. Liikennöintikulut tulevat kuitenkin uuden kaluston vuoksi nousemaan merkittävästi kasvavien poistojen johdosta. Tämä vaikuttaa kannattavuuteen. Lisäksi kannattavuuteen vaikuttaa lentoliikenteen kova kilpailutilanne. Uhkana on, että kyseinen junapari muuttuu kannattamattomaksi. Tämän mahdollisen alijäämän kattamiseksi VR:n ja ministeriön välille on neuvoteltu aiesopimus. Aiesopimus mahdollistaa sen, että VR voi toteuttaa makuuvaunujen hankinnan, koska osakeyhtiö ei voi tehdä investointeja kannattamattomaan liiketoimintaan.

Liikennöintiä Rovaniemeltä Kemijärvelle uusilla makuuvaunuilla hankaloittaa se, että mainittujen vaunujen lämmitys ja muut toiminnat vaativat sähkövirtaa. Rovaniemi-Kemijärvi väli on sähköistämätön. Kysymyksessänne on viitattu Ratahallintokeskuksen kantaan sähköistämisestä. Vaihtoehtona sähköradalle voitaisiin käyttää tehokasta aggregaattivaunua, joka syöttäisi makuuvaunuille niiden tarvitsemaa sähkövirtaa. Tähän tarkoitukseen VR:llä ei kuitenkaan ole käytettävissä riittävän tehokasta aggregaattivaunua ja sellaiseen investoiminen olisi erittäin kannattamatonta, koska sitä ei tarvittaisi muilla yhteysväleillä. Aggregaattivaunun hankinta tekisi yöpikajunaparin 61/68 liikennöimisen uudella kalustolla vielä merkittävästi kannattamattomammaksi.

Toisen yöpikajunaparin (69/60) liikennöinnin jatkaminen Kemijärvelle ei ole järkevää eikä kannattavaa, koska sen aikataulut eivät ole Kemijärvellä asuvia palvelevia.

Yöjunaliikenteen loppumisen vuoksi VR on harkinnut, mitä mahdollisuuksia olisi parantaa liityntäliikenneyhteyksiä Rovaniemen ja Kemijärven välille. Kyseinen liikenne olisi kannattamatonta. Liityntäliikenneyhteydet on kuitenkin useimpien matkustajien kannalta parempi järjestää bussiliikenteellä. Tämä johtuu siitä, että suurin osa Kemijärven yöpikajunien nykyisistä matkustajista jatkaa Itä-Lapin hiihtokohteisiin busseilla. Hiihtokeskuksiin kaikkine matkatavaroineen meneville yhdistelmä yöjuna/taajamajuna/linja-auto olisi hankala, koska heidän pitäisi vaihtaa liikennevälinettä kaksi kertaa. Mikäli liityntäliikenneyhteydet sen sijaan hoidettaisiin jo Rovaniemeltä bussilla, hiihtokeskuksiin matkustavat selviäisivät yhdellä vaihdolla.

Vuoden 2006 osalta, eli 31.12.2006 asti, VR tulee kuitenkin järjestämään omalla kustannuksellaan junien 61/68 liityntäliikenteen välillä Rovaniemi-Kemijärvi-Rovaniemi taajamajunilla. Tämä huolimatta siitä, että kyseinen liikenne on kustannuksiltaan tappiollista.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1086/2005 rd undertecknat av riksdagsledamot Markus Mustajärvi /vänst:

Grundar sig kommunikationsminister Huovinens svar på det skriftliga spörsmålet SS 982/2005 rd på felaktiga uppgifter och

vilka är de lönsamhetssiffror för banavsnittet Rovaniemi-Kemijärvi utifrån vilka hon har sammanställt sitt svar?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

VR Aktiebolag trafikerar från Helsingfors till Rovaniemi med två tågpar, varav den ena (61/68) har trafikerat ända till Kemijärvi. Detta tågpar har tack vare de goda tidtabellerna haft bättre lönsamhet än det tågpar (69/60) som inte fortsatt till Kemijärvi. Detta natttrafikerande expresstågpar 61/68 är inte, och har inte varit av ministeriet köpt, olönsam trafik. I medierna har det således förekommit felaktiga uppgifter om den ifrågavarande trafikens karaktär.

Även om den ifrågavarande trafiken nu är lönsam, skall man observera att situationen ändras när 20 nya sovvagnar tas i användning. Företagsekonomiskt och med tanke på omständigheter som gäller passagerarservicen är det förnuftigt att sätta in ny vagnpark just på detta tågpar 61/68 som går ända till Kemijärvi. Kostnaderna för trafiken kommer emellertid att öka avsevärt på grund av den nya vagnparken med anledning av ökade avskrivningar. Detta inverkar på lönsamheten. På lönsamheten inverkar även flygtrafikens hårda konkurrenssituation. Hotet är att det ifrågavarande tågparet blir olönsamt. För att täcka ett eventuellt underskott har VR och ministeriet förhandlat fram en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen gör det möjligt för VR att genomföra upphandlingen av sovvagnarna, eftersom aktiebolaget inte kan investera i olönsam affärsrörelse.

Trafiken från Rovaniemi till Kemijärvi med nya sovvagnar försvåras av att vagnarnas uppvärmning och övriga funktioner kräver elektricitet. Avsnittet Rovaniemi-Kemijärvi är inte elektrifierad. I ert spörsmål hänvisas det till Banförvaltningscentralens åsikt om elektrifiering. Som ett alternativ till elektrifierad bana kunde man använda en effektiv aggregatvagn som skulle sköta den strömmatning som sovvagnarna behöver. VR har emellertid inte för detta ändamål tillgång till en tillräckligt effektiv aggregatvagn och att investera i en sådan vore synnerligen olönsamt, eftersom den inte behövs på andra avsnitt. Upphandling av en aggregatvagn skulle med ny vagnpark göra det nattrafikerande expresstågparet 61/68 ännu mer olönsamt.

Det är inte förnuftigt att förlänga turen för det andra nattrafikerande expresstågparet (69/60) till Kemijärvi, eftersom de tidtabeller den följer inte betjänar dem som bor i Kemijärvi.

På grund av att nattågstrafiken upphör har VR övervägt att förbättra de anslutande trafikförbindelserna mellan Rovaniemi och Kemijärvi. En sådan trafik skulle vara olönsam. Anslutande trafikförbindelser är emellertid för de flesta passagerarna bättre att ordna med busstrafik. Detta beror på att största delen av de nuvarande passagerarna på de nattrafikerande expresstågen till Kemijärvi fortsätter till östra Lapplands skidorter med bussar. För dem som reser till skidorterna med allt sitt bagage vore kombinationen natttåg/regionaltåg/buss besvärlig, eftersom de då blev tvungna att byta samfärdsmedel två gånger. Om de anslutande trafikförbindelserna däremot sköttes med buss redan från Rovaniemi, skulle resenärerna till skidorterna klara sig med en omstigning.

Beträffande 2006, dvs. till 31.12.2006, kommer VR emellertid att på egen bekostnad ordna den anslutande trafiken för tågen 61/68 på rutten Rovaniemi-Kemijärvi-Rovaniemi med regionaltåg. Detta trots att den ifrågavarande trafiken är förlustbringande med tanke på kostnaderna.

Helsingfors den 10 februari 2006

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

 

 

 

Versio 2.0

 

 

 

 

faktayllapito@eduskunta.fi