Alleviivaukset lisätty

 

 

Kirjallinen kysymys 

  

 

KK 982/2005 vp - Markus Mustajärvi /vas ym.

KIRJALLINEN KYSYMYS 982/2005 vp
Makuuvaunu- ja autojunaliikenteen turvaaminen Kemijärvellä

Eduskunnan puhemiehelle


VR on tehnyt päätöksen, että syyskuussa 2006 makuuvaunuliikenne Rovaniemen ja Kemijärven välillä loppuu. Jatkossa makuuvaunut jäisivät Rovaniemelle ja jatkoyhteys korvattaisiin joko päivävaunuilla tai bussiyhteyksillä. Myös autojunaliikenne aiotaan lakkauttaa.

Matkailu kehittyy koko Itä-Lapin alueella myönteisesti niin kesä- kuin talvikautenakin. Kemijärvelle asti liikennöitävä junaliikenne on tärkeä osa koko alueen palveluita ja matkailumarkkinointia. Rataosuuden Isokylä-Kelloselkä kohtalosta päätetään vuoden 2010 jälkeen, jolloin naapurimaiden kiinnostus ja tarpeet rataosuuden säilyttämiseksi ja jatkamiseksi Kantalahteen saakka on selvitetty.

Pyhä-Luosto-alueella, Sallatunturilla ja Suomulla matkailuinvestoinnit kasvavat, ja suuria uusinvestointeja valmistellaan parhaillaan. Uutiset tämänkaltaisten matkailun peruspalveluiden lakkauttamisesta eivät ainakaan lisää investointihalukkuutta. Lisäksi tulevaisuudessa junaliikenteen voidaan olettaa parantavan kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin verrattuna.

Itä-Lappi kuuluu valtioneuvoston päätöksen mukaisesti erityisiin kehitettäviin alueisiin. Työtä koordinoi Itä-Lappi-koordinaatiotyöryhmä. Selvitysmies, valtiosihteeri Raimo Sailas tekee vuoden 2005 loppuun mennessä esityksen uusista aluepoliittisista kokeiluista. Saamamme tiedon mukaan Itä-Lappi kuuluu seutukuntana kokeilujen piiriin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka VR:n suunnitelmat lakkauttaa junaliikenne nykyisessä muodossaan Kemijärvelle ovat linjassa Itä-Lappi-koordinaatiotyöryhmän ja nimenomaisen valtioneuvoston päätöksen kanssa,

aikooko liikenne- ja viestintäministeriö toimia niin, että valtion talousarviossa esitetään riittävä määräraha, jotta liikennöinti voi jatkua nykyisessä muodossaan Kemijärvelle ja

aikooko ministeriö käynnistää rataosuuden sähköistämisen suunnittelun?

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Markus Mustajärvi /vas
Simo Rundgren /kesk
Maija Rask /sd
Esko-Juhani Tennilä /vas
Tatja Karvonen /kesk
Jari Vilén /kok

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Markus Mustajärven /vas ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 982/2005 vp:

Kuinka VR:n suunnitelmat lakkauttaa junaliikenne nykyisessä muodossaan Kemijärvelle ovat linjassa Itä-Lappi-koordinaatiotyöryhmän ja nimenomaisen valtioneuvoston päätöksen kanssa,

aikooko liikenne- ja viestintäministeriö toimia niin, että valtion talousarviossa esitetään riittävä määräraha, jotta liikennöinti voi jatkua nykyisessä muodossaan Kemijärvelle ja

aikooko ministeriö käynnistää rataosuuden sähköistämisen suunnittelun?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kysymys koskee Rovaniemen ja Kemijärven välistä liikennettä, jota VR Osakeyhtiö liikennöi tällä hetkellä omalla taloudellisella vastuullaan. VR Osakeyhtiö on ilmoittanut, ettei liikennettä välillä Rovaniemi-Kemijärvi ole enää jatkossa mahdollista harjoittaa liiketaloudellisin perustein.

Itä-Lapin kehittämistä pohtineissa työryhmissä on pidetty tärkeänä, että makuuvaunuyhteys ja autonkuljetukset jatkuisivat Rovaniemi-Kemijärvi-radalla. Liiketaloudellisesti kannattamattomana yhteys liittyy VR Osakeyhtiön ja liikenne- ja viestintäministeriön väliseen ostoliikennesopimusneuvotteluun. Neuvottelut tulevista henkilöliikenneostoista ovat vielä kesken, eikä päätöksiä asiasta ole tehty.

VR Osakeyhtiön Lapin yöjunaliikennettä koskevien suunnitelmien taustalla on liikenne- ja viestintäministeriön pyytämän vastineen mukaan VR:n 20 uuden makuuvaunun tilaus. Vaunut ovat tulossa Lapin yöjunaliikenteeseen vuoden 2006 aikana. Vaunuilla ei pystytä liikennöimään sähköistämättömillä rataosuuksilla kuten Rovaniemi-Kemijärvi-rataosuudella.

VR Oy:n näkemys on, että yöjunaliikenteen kustannustehokkuuden kannalta on perusteltua supistaa lähtö- ja määräasemat mahdollisimman vähiin. Yöjunaliikenne painiskelee kannattavuusongelmien kanssa. Tältä kannalta on myös järkevää keskittää koko Itä-Lappia palveleva liikenne, sekä makuu- että autovaunut, Rovaniemelle. Tulevaisuudessa ei myöskään haluta uudestaan rasittaa liikennettä niillä lisäkustannuksilla, jotka junan pilkkominen Rovaniemellä ja sen huoltaminen Kemijärvellä aiheuttaa.

Rataosan Rovaniemi-Kemijärvi sähköistäminen ei ole Ratahallintokeskuksen ohjelmassa, ja rataosan nykyinen liikennemäärä on pieni. Mikäli rataosan liikennemäärä kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa, on asiaa harkittava uudelleen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 982/2005 rd undertecknat av riksdagsledamot Markus Mustajärvi /vänst m.fl.:

På vilket sätt är VR:s planer på att dra in den nuvarande tågtrafiken till Kemijärvi i linje med vad samordningsarbetsgruppen för östra Lappland ansett och ett uttryckligt statsrådsbeslut,

ämnar kommunikationsministeriet handla så att ett tillräckligt anslag för fortsättande av den nuvarande tågtrafiken till Kemijärvi upptas i statsbudgeten och

har ministeriet för avsikt att börja planera en elektrifiering av banavsnittet?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Spörsmålet avser trafiken mellan Rovaniemi och Kemijärvi, som VR Aktiebolag för närvarande upprätthåller på eget ekonomiskt ansvar. VR Aktiebolag har meddelat att det i fortsättningen inte längre är möjligt att trafikera sträckan Rovaniemi-Kemjärvi på företagsekonomiska grunder.

I de arbetsgrupper där utvecklandet av östra Lappland har dryftats har det ansetts vara viktigt att sovvagnsförbindelsen och biltransporterna på banan Rovaniemi-Kemijärvi fortgår. Eftersom förbindelsen inte är lönsam företagsekonomiskt sett omfattas den av de överläggningar om köp av trafiktjänster som förs mellan VR Aktiebolag och kommunikationsministeriet. Förhandlingarna om de framtida köpen av persontrafiktjänster pågår som bäst, och beslut i ärendet har inte fattats.

Bakom VR Aktiebolags planer beträffande nattågstrafiken på Lappland ligger, enligt ett genmäle som kommunikationsministeriet har begärt, den beställning på 20 nya sovvagnar som VR har gjort. Vagnarna kommer att börja användas i nattågstrafiken på Lappland under år 2006. Vagnarna kan inte användas på banavsnitt som inte är elektrifierade, såsom sträckan Rovaniemi-Kemijärvi.

VR Ab:s uppfattning är att det med avseende på nattågstrafikens kostnadseffektivitet är befogat att antalet avgångs- och ankomststationer är så litet som möjligt. Nattågstrafiken tampas med lönsamhetsproblem. Ur den synpunkten är det rationellt att koncentrera all den trafik som betjänar östra Lappland till Rovaniemi, både sov- och bilvagnar. I framtiden är det inte heller önskvärt att på nytt belasta trafiken med de merkostnader som uppkommer när tågen delas upp i Rovaniemi och service på dem utförs i Kemijärvi.

Enligt Banförvaltningscentralen står en elektrifiering av banavsnittet Rovaniemi-Kemijärvi inte på programmet och den nuvarande tragikmängden på avsnittet är liten. Om trafikmängden på banavsnittet växer avsevärt i framtiden, bör frågan övervägas på nytt.

Helsingfors den 22 december 2005

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

 

 

 

Versio 2.0